De bouwstenen van de Regioarchitectuur NHN

De Regioarchitectuur NHN richt zich op de transmurale gegevensuitwisseling binnen de regio NHN. Het is een raamwerk voor het ontwerpen van gestroomlijnde IT-oplossingen voor de uitwisseling van patiëntgegevens over de grenzen van zorginstellingen heen. In de Regioarchitectuur NHN spreken we gezamenlijk te hanteren standaarden en herbruikbare oplossingen af zodat we niet telkens het wiel opnieuw uitvinden en vraagstukken op een effectieve wijze kunnen worden opgelost. Maar welke bouwstenen onderkennen we in de regioarchitectuur en waarop zijn de keuzes die daarbij zijn gemaakt gebaseerd?

Waarop is de Regioarchitectuur NHN gestoeld?

Naast de in de regio beschikbare kennis over en ervaring met bestaande (zorg)informatiesystemen en gegevensuitwisselingen, is de Regioarchitectuur NHN onder anderen gestoeld op de landelijke ontwikkelingen:

 • Integraal Zorg Akkoord (IZA) (meer info
  Dit akkoord heeft als doel het voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg;

 • Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) (meer info)  
  Het doel van deze wet is om ICT-systemen beter met elkaar te laten communiceren en zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen;

 • Twiin Afsprakenstelsel (meer info)
  Twinn is gericht op het veilig en betrouwbaar kunnen uitwisselen van patiëntgegevens.

 

Verder is de opzet van de Regioarchitectuur NHN om mee te kunnen bewegen richting de “Nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel” en daarin geformuleerde ambities als:

 • van Traditionele zorg naar Hybride zorg
  zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan;
 • van Gegevensuitwisseling naar Databeschikbaarheid
  voor preventie, primair en secundair gebruik;
 • van Gebrek aan Vertrouwen naar Model van vertrouwen
  vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de kwaliteit (betrouwbaarheid) van data;
 • van Object van zorg naar Deelnemer in het zorgproces
  burgers moeten meer regie krijgen over hun eigen gezondheid zodat zij beter kunnen meebeslissen over de gewenste behandeling.


De componenten van de Regioarchitectuur NHN
Vele zorginstellingen in de regio hebben een eigen architectuur. Dat is uitstekend want de Regioarchitectuur NHN gaat niet over de architectuur van de individuele instellingen. Welke informatiesystemen en gegevensuitwisselingen instellingen binnen hun (virtuele) muren inzetten is een eigen aangelegenheid. De Regioarchitectuur NHN richt zich op de uitwisseling van gegevens tussen de zorginstellingen. Daarbij worden handvatten geboden om deze uitwisselingen zo goed als mogelijk compliant te maken aan de uitgangspunten van de IZA, Wegiz en Twiin.

Heel veel kaders en richtlijnen zijn al in de IZA, Wegiz en Twiin beschreven, dat doen wij in de regioarchitectuur niet nog eens dunnetjes over. In de Regioarchitectuur NHN brengen we alles bij elkaar zodat er bruikbare overkoepelende kaders en richtlijnen ontstaan waarmee nieuwe en bestaande gegevensuitwisselingen kunnen worden ontworpen en getoetst. Hiervoor zetten wij een aantal instrumenten in:

Regio principes – geven richting aan regionale, instelling overstijgende oplossingen voor het uitwisselen van zorggegevens tussen twee of meer zorginstellingen, bijvoorbeeld “Enkelvoudige registratie van data bij de bron die beschikbaar worden gesteld voor meervoudig gebruik in de keten.”.

Gemeenschappelijke voorzieningen – om efficiënt en gestandaardiseerd gebruik te maken van ‘generieke’ oplossingen (componenten) die bijdragen aan uniformiteit in het uitwisselen van informatie. Denk hierbij aan het gebruiken van dezelfde voorzieningen voor identificatie en toestemmingverlening waardoor het voor gebruikers (patiënten en zorgverleners) herkenbaar, vertrouwt en eenvoudiger wordt ermee te werken. Wij maken hiervoor waar mogelijk gebruik van landelijke voorzieningen.

Basis uitwisselingsmodel –  een referentiekader voor het ontwerpen en implementeren van informatiediensten conform de kaders en richtlijnen van de Regioarchitectuur.

Toetsingsmodel – een gestructureerd raamwerk en set van criteria die wordt gebruikt om ideeën, ontwerpen en oplossingen te evalueren of te beoordelen en daarmee te waarborgen dat de in de Regioarchitectuur NHN afgesproken normen en standaarden consistent worden nageleefd.

Aan deze instrumenten wordt momenteel gewerkt. Zodra een instrument door het Bestuur is vastgesteld om ingezet te worden zullen wij dit melden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de architecten van Zorgring via architectuur@zorgring.nl.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?