Over Zorgring

Introductie

Zorgring, sinds 4 juli 2001 opgericht, is een Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) van NHN. Dit betekent dat we, in opdracht van de zorginstellingen in NHN, een drietal rollen vervullen: zij is kennis- en expertisecentrum op het gebied van ketencommunicatie en transmurale overdracht van medische gegevens. In afstemming met stakeholders maken we samen keuzes om informatieoverdracht tussen instellingen te organiseren en te faciliteren.  Daarnaast hebben we een rol in projecten en programma’s op het thema van gegevensuitwisseling. We inventariseren, brengen in kaart en (eventueel) voeren we projecten en programma’s uit in aansluiting op onze missie en visie:

“Zorgring faciliteert transmurale databeschikbaarheid voor alle zorgverleners en patiënten in de regio NHN en ondersteunt de regiopartners in de transformatie naar hybride zorg.

RSO Zorgring is het samenwerkingsverband van de zorgpartijen in de regio Noord-Holland Noord op het gebied van transmurale digitale gegevensuitwisseling. Door informatiestromen te digitaliseren en optimaliseren, zorgen wij ervoor dat patiënt & cliënt gegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht komen.

We zijn een kenniscentrum van de digitale gegevensuitwisseling in Noord Holland Noord en hebben te maken met zorgconsumenten, zorgprofessionals, zorg & behandelmanagers, ICT-afdelingen, ICT- leveranciers.

We werken samen met andere regionale én landelijke partijen.

Wij hebben een regie functie en bouwen zelf geen software of hardware, wij brengen mensen bij elkaar en zoeken samen met hen de best passende digitale gegevensuitwisseling in de keten”.

Als laatste bieden we ICT diensten aan. Deze diensten ondersteunen de gegevensuitwisseling in de regio.

RSO? Wat is dat?
RSO staat voor Regionale Samenwerkings Organisatie. In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. In Noord Holland Noord ondersteunen wij ze daarbij. Zorgring is door de zorgaanbieders van onze regio opgericht en heeft dus een breed mandaat en vertrouwen. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om communicatie oplossingen in de regio geïmplementeerd en opgeschaald te krijgen. De klanten van Zorgring zijn alle type zorgaanbieders met al hun verschillende informatiesystemen. Wij weten wat er voor nodig is om in een zo diverse omgeving te komen tot afspraken en technische oplossingen die de zorgcommunicatie bevorderen.

Samenwerken
We hebben een nauwe verbinding met al onze stakeholders: zorgconsumenten, zorgprofessionals, zorg & behandelmanagers, ICT-afdelingen, ICT- leveranciers. We zijn een samenwerkingsverband voor en door de zorgpartijen in de regio Noord-Holland Noord op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Door informatiestromen te digitaliseren en optimaliseren, zorgen wij ervoor dat patiënt- & cliëntgegevens sneller, veiliger, vollediger en met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht komen.

Geen winstoogmerk
Zorgring handelt zonder winstoogmerk, hierdoor kunnen wij voor onze dienstverlening de scherpste prijzen hanteren. We werken tegen kostprijs om op deze wijze de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden

Delen van kennis en gegevens
We werken samen met andere regionale én landelijke partijen. Zorgring maakt de lopende transmurale projecten inzichtelijk, verbindt deze aan potentieel nieuwe projecten en neemt eventueel de uitvoering van de projecten (deels) in eigen hand. Dit met als doelstelling om te komen tot een uitwisseling van medische gegevens, om zo de patiënt en zorgverlener beter te ondersteunen in hun proces.

Regisserende en faciliterende rol
We voeren, in opdracht van onze klanten en de deelnemersraad, de regie uit op het gebruik van ICT- diensten in de regio. Dit met als doelstelling om zo goedkoop en efficiënt mogelijk en met het beste resultaat de functionaliteit van de diensten te benutten. We bouwen zelf geen software of hardware, we brengen mensen bij elkaar en zoeken samen de best passende digitale gegevensuitwisseling in de keten.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Tel.: 072 541 30 70
info@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?