Regioarchitectuur

Het Toetsingsmodel

Regioarchitectuur NHN verrijkt met het Toetsingsmodel

In de bestuursvergadering van 8 december 2023 is het Toetsingsmodel van de Regioarchitectuur NHN aangenomen. Hiermee hebben wij als regio een belangrijk instrument in handen om op consistente wijze toepassingen voor transmurale gegevensdeling objectief te toetsen aan de visie en principes van onze Regioarchitectuur. Maar wat is het Toetsingsmodel eigenlijk?

Inleiding

In opdracht van het bestuur wordt gewerkt aan het opzetten van de Regioarchitectuur NHN. Een van de doelen van de Regioarchitectuur is te zorgen voor harmonisatie en standaardisatie in de manier waarop transmurale informatiediensten worden ingericht en ondersteund door informatiesystemen. Om voorstellen voor (nieuwe) zorgtoepassingen te kunnen toetsen aan de Regioarchitectuur is het Toetsingsmodel ontwikkeld. Het is een instrument waarmee grafisch inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate een zorgtoepassing voldoet aan de Regioarchitectuur.

Het toetsingsmodel is CumuluZ compliant, gestoeld op de afsprakenstelsels van Twiin en Medmij en de Wet Digitale Overheid (WDO). Het houdt daarbij rekening met de individuele keuzes en invulling van de interne informatievoorziening van zorginstellingen.

Het Toetsingsmodel


Het Toetsingsmodel beschouwt in grote lijnen de volgende zes gebieden:

  • De patiënt/Cliënt (identificatie, toestemming, PGO en patiënt/cliënt zelfservice diensten)
  • De zorgprofessional (identificatie, authenticatie, autorisatie)
  • De betrokken applicaties (zowel binnen als buiten een zorginstelling)
  • De betrokken netwerken (zowel regionaal, interregionaal als landelijk)
  • De gemeenschappelijke voorzieningen (zowel landelijk, Twiin en regionaal overeengekomen)
  • Het Regionaal Koppelplatform (in wording gericht op netwerkzorg, databeschikbaarheid en secundair gebruik van gegevens)

Toepassing van het Toetsingsmodel

Het Toetsingsmodel is een hulpmiddel speciaal opgezet om aan te kunnen geven in welke mate een regionale transmurale informatiedienst (in wording) voldoet aan de Regioarchitectuur. Maar ook de (ontwikkelingen van) softwareoplossingen van leveranciers kunnen worden getoetst.

Het Toetsingsmodel is een conceptuele toetsing, waarmee kan worden onderzocht hoe goed het concept van een zorgtoepassing past bij de uitgangspunten van de Regioarchitectuur. Daarbij wordt getoetst of een zorgtoepassing op de juiste wijze modulair is opgezet, of het voldoet aan de overeengekomen Afsprakenstelsels, of het gebruik maakt van de afgesproken gemeenschappelijke voorzieningen en of het Twiin gevalideerd moet worden.

Verder is het Toetsingsmodel een communicatie instrument om zaken inzichtelijk te maken en de discussie met elkaar aan te kunnen gaan. Denk daarbij aan een aanbesteding voor een nieuwe zorgtoepassing waarbij met het toetsingsmodel aan de marktpartijen kan worden aangegeven waar welke Afsprakenstelsels en Standaarden toegepast moeten worden.

Tot slot kan het Toetsingsmodel worden gebruikt om Technische schuld vast te stellen. Technische schuld ontstaat doordat ontwerp- of ontwikkelingskeuzes zijn gemaakt die afwijken van de visie en kaders van de Regioarchitectuur. Vaak komt dit doordat gekozen wordt om korte termijn behoeften zoals deadlines en  budgetten te halen. Dit komt echter vaak met lange termijn gevolgen zoals verouderde technologie, beperkte flexibiliteit en hoge beheerkosten. Door vooraf potentiële technische schuld in kaart te brengen kan dit in de besluitvorming worden meegenomen.

Mocht u meer willen weten over het Toetsingsmodel of wilt u een idee of oplossingsvoorstel laten toetsen op de Regioarchitectuur, neem dan contact op met de architecten van Zorgring via architectuur@zorgring.nl.

toekomst zorgring

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?