De principes van de regioarchitectuur NHN

In opdracht van het bestuur wordt gewerkt aan het opzetten van de Regioarchitectuur NHN. Een van de essentiële sturingsmiddelen voor het werken onder architectuur zijn de architectuur principes. 

De Regioarchitectuur is er om vernieuwing in de transmurale gegevensuitwisseling / databeschikbaarheid te helpen sturen. Deelnemers aan programma’s/projecten doen vanuit hun eigen motivatie en ambitie mee en bepalen zelf hoe vooruitstrevend zij willen en kunnen zijn (risicobereidheid). Daarmee zullen zij tijdens het programma/project invloed uitoefen op de invulling van de oplossing. Het is aan het programma om daarin consensus te vinden, de principes zijn daarvoor een leidraad. 

De principes helpen discussies te voeren over de te realiseren oplossingen en dienen de oplossingen te sturen richting de gewenste lange termijn doelen. Daarmee faciliteren zij de zorggemeenschap bij het ontwerpen van oplossingen voor de transmurale gegevensuitwisseling die passen bij wat vandaag kan en die zoveel als mogelijk aansluiten bij waar we morgen willen zijn.

Zorgring

Uitgangspunten

Voor de regio gelden vanuit de overheid en zorgaanbieders de IZA en Wegiz. Daarnaast heeft het bestuur van Zorgring het Twiin Afsprakenstelsel omarmd. Bij het opstellen van de Regioarchitectuur principes is hiermee rekening gehouden en uitgegaan van de volgende doelstellingen:

  • De principes dienen als leidraad voor zorginstellingen/-verleners in de regio bij het ontwikkelen van Transmurale informatiediensten (Transmurale Gegevens Uitwisseling (TGU) / Transmurale Data Beschikbaarheid (TDB));
  • De principes dienen de zorginstellingen/-verleners in de regio te ondersteunen bij het maken van toekomstbestendige keuzes (in lijn met IZA, Wegiz en Twiin) bij het delen van zorginformatie;
  • De principes zijn uitgangspunten van de Regio NHN voor landelijke- en regionale programma’s met betrekking tot het delen van zorginformatie;
  • De principes moeten flexibel kunnen meebewegen met de ontwikkelingen/volwassenheid van de omgeving waarin ze worden toegepast.

Daarbij zijn de Regioarchitectuur principes niet bedoelt:

  • om de architectuurprincipes van de individuele zorginstellingen/-verleners te vervangen maar dienen daaraan ondersteunend en aanvullend te zijn;
  • om als wet te hanteren maar kennen ze wel een dwingend karakter (pas toe of leg uit);
  • om gebruikt te worden om te straffen maar om in gezamenlijkheid de gewenste richting te helpen vasthouden.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?