Het nut en de noodzaak van de Regioarchitectuur NHN

In de huidige gezondheidszorg is het naadloos uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners van cruciaal belang voor een effectieve zorgverlening. Daarom werken de architecten van Zorgring samen met de regioarchitecten aan een regioarchitectuur voor transmurale gegevensuitwisseling dan wel databeschikbaarheid. In deze blog zullen we de nut en noodzaak van de regioarchitectuur NHN verkennen.

Waarom een Regioarchitectuur?

De ambitie van Zorgring is de transmurale databeschikbaarheid te faciliteren voor alle zorgverleners en patiënten in de regio NHN en om de regiopartners te ondersteunen in de transformatie naar hybride zorg. Zie architectuur daarin als een routekaart waarmee we sturing geven aan de realisatie van die ambitie. Het is een raamwerk met instructies en geeft de richting aan die we moeten volgen om ons gezamenlijk doel te bereiken.

Regioarchitectuur ambitie en doel

Oplossingen ontwerpen, bouwen en beheren die instellingen overstijgend zijn is bijzonder complex. Er moet rekening gehouden worden met een veelheid aan verschillende IT-omgevingen van de deelnemers, het moet passen bij landelijke eisen en wensen en ook moet het gekoppeld worden aan landelijke voorzieningen. In haar rol als kenniscentrum op het gebied van ketencommunicatie en transmurale overdracht van medische gegevens is Zorgring goed gepositioneerd om gezamenlijk met de deelnemers de gewenste architectuur uit te werken.

Voor efficiënte, effectieve en rechtmatige instelling overstijgende gegevensuitwisselingen bevat de Regioarchitectuur richtinggevende kaders. Denk hierbij aan ontwerpregels, standaarden en richtlijnen alsook functionele en technische bouwblokken.

Deze bouwblokken worden ingezet bij het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en beheren van de IT-oplossingen. Met de regioarchitectuur hoeven we niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Daarbij letten wij op:

  1. Zorgkwaliteit: doordat zorgverleners direct toegang hebben tot relevante en up-to-date patiëntgegevens en zij beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en de zorg naadloos kunnen voortzetten, zelfs wanneer een patiënt van de ene zorginstelling naar de andere wordt overgeplaatst.
  2. Patiëntveiligheid: doordat zorgverleners een volledig en actueel beeld hebben van de medische geschiedenis, medicatie, allergieën en andere relevante informatie, waardoor de kans op foute keuzes/besluiten worden verminderd.
  3. Efficiëntie: zodat zorgverleners snel toegang hebben tot de benodigde informatie zonder tijd te verspillen aan het zoeken naar of dupliceren van gegevens. Meer tijd dus voor zorgverlening door minder administratieve lasten.
  4. Samenwerking: doordat patiëntgegevens over verschillende zorginstellingen heen inzichtelijk worden, bevordert de regioarchitectuur de samenwerking tussen zorgverleners. Ze kunnen gemakkelijker communiceren, gezamenlijke behandelplannen opstellen en de zorgcoördinatie verbeteren.
  5. Patiëntgerichtheid: een gestroomlijnde gegevensdeling draagt bij aan patiëntgerichte zorg, met minder herhaalde tests en onderzoeken en een betere continuïteit van behandelingen en zorgervaring.
  6. Verspilling: in de huidige werkwijzen zijn in de loop van de tijd veel verspillingen geslopen, nieuwe oplossingen moeten deze adresseren en de verspilling wegnemen. Digitalisering is immers geen doel op zich, maar een middel om te verbeteren.

Met de regioarchitectuur leggen we de basis voor een geïntegreerd en samenhangend informatievoorziening van de transmurale gegevensuitwisseling in de regio. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kan je contact opnemen met de architecten van Zorgring via architectuur@zorgring.nl.

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?