Vanuit de Regio ontvangt Zorgring regelmatig de vraag of zij iets in beheer kunnen nemen. Vaak is er dan onduidelijkheid over wat met het in beheer nemen bedoelt wordt. In dit artikel probeer ik hier wat duidelijkheid over te scheppen.

Zorgring werkt voor en door regionale zorgorganisaties. Zo ook met het in beheer nemen van een dienst. Een dienst is dus altijd regionaal van aard: wordt gebruikt (of zal worden gebruikt) door meerdere zorgorganisaties en van belang op het terrein van transmurale gegevensuitwisseling. Zorgring heeft momenteel verschillende diensten in beheer, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Glasring NHN, XDS NHN en vanaf september het kennisplatform Zorgtechnologie (kijk hier voor een overzicht van onze diensten).

Wij benaderen het uitwerken van beheer op gestructureerde wijze. Vaak baseren we ons in de verkennende gesprekken op het Nictiz 5 lagen model om op elk niveau met de zorgorganisaties helder te krijgen wat men precies van ons vraagt. Het gaat dus om afspraken tussen Zorgorganisaties, Zorgring en soms ook leverancier. Daarnaast is het helder beschrijven wie wat doet van essentieel belang. Die beheersafspraken worden van hoofd- naar meer detailniveau met elkaar vastgelegd.

Voorbeeld van de niveaus van afstemming gebaseerd op het 5 lagen model:

Zorgring kent een aantal kerntaken van belang bij het beheer:

  • Kenniscentrum
  • Contractbeheerder
  • Integrator
  • Beheerder

 

In feite gaat het hierbij om het helder maken van wie welke kerntaak vervult; Deelnemer, Leverancier of Zorgring. En tenslotte wordt in het beheersdocument vastgelegd welke Governance afspraken zijn gemaakt, welke contractafspraken er gelden, welke operationele afspraken (beheersafspraken en beheersdocumentatie) er zijn en door wie welke wordt uitgevoerd. Het in beheer nemen wordt op deze wijze transparant besproken en vastgelegd zodat alle betrokken partijen weten waar zij aan toe zijn. 

Meer informatie of vragen?
Neem dan contact op met projecten@zorgring.nl 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?