Regioarchitectuur

Regioarchitectuur governance

Inleiding
Om te komen tot een gezamenlijk gedragen regioarchitectuur en transmurale informatiediensten die daaraan voldoen is een set aan afspraken en processen nodig. In het bestuursoverleg van 24 maart 2023 is de governance hiervoor vastgesteld.  

Toepassing
Voor zowel het uitwerken van de Regioarchitectuur als het toepassen ervan in programma’s en projecten,  wordt gewerkt met twee governance processen. In beide processen heeft het bestuur een beslissende rol. Zij wordt daarbij geadviseerd door de CxIO-tafel die op haar beurt gevoed wordt door de Zorgring Architecten (hierbij vindt ook afstemming plaats met de architecten in de Architectuur Board). Op deze wijze borgen wij de breed gedragen inhoud van de regioarchitectuur en kunnen hiermee initiatieven tot verandering geadviseerd en gerealiseerd worden in de gewenste richting.  

De governance wordt gebruikt: 

  • voor het vaststellen van de kaders en richtlijnen van de Regioarchitectuur  
  • voor het vaststellen van inhoudelijke componenten van de Regioarchitectuur zoals functionele en technische bouwstenen, gezamenlijke voorzieningen, modellen, visualisaties, etc.  
  • om sturing te geven aan de realisatie van transmurale informatiediensten door structuur te geven aan vraagstuk specifieke afspraken over organisatie, proces, architectuur en beheer.

We maken hierbij gebruik van twee governance processen: “Kaderstelling & Invulling Regioarchitectuur” en “Transmurale Gegevensuitwisseling in de Regio”.  

Kaderstelling & Invulling Regioarchitectuur (kaders stellen)

Initiatie
Wanneer een behoefte bestaat voor de uitwerking van kaders en/of richtlijnen m.b.t. de Regioarchitectuur wordt deze vraag aan de CxIO-tafel voorgelegd. Zij zal de behoefte stelling kaderen en ter besluitvorming aan het bestuur aanbieden. Als het bestuur besluit dat hieraan gewerkt moet worden zal Zorgring hiervoor in afstemming met de CxIO-tafel een opdracht formuleren en de werkzaamheden prioriteren/inplannen.  

Onderzoek 
De Zorgring architecten zullen de opdracht uitvoeren en met een voorstel komen voor de Regio Architectuur Board. Dit kan in een aantal iteraties plaatsvinden. Op basis van het eindoordeel van de Regio Architectuur Board wordt een advies geformuleerd voor de CxIO-tafel.  

Consultatie
De CxIO-tafel beoordeelt het voorstel en advies van de Regio Architectuur Board en stelt een advies op voor de Bestuurstafel. Op basis van het eindoordeel van de CxIO-tafel kan de opdracht ter aanpassing teruggegeven worden aan de Regio architecten of wordt een advies geformuleerd voor de Bestuurstafel. 

Vaststelling
Het advies kan door de Bestuurstafel ter aanpassing teruggegeven worden aan de CxIO-tafel. Wanneer de Bestuurstafel het advies overneemt wordt dit besluit vastgelegd en wordt de inhoud van het advies toegevoegd aan het Regiobeleid zodat hiermee gewerkt kan worden.  

Transmurale informatiediensten in de regio (kaders handhaven)

Ideevorming 
Wanneer een behoefte bestaat voor een transmurale informatiedienst/TGU* Behoefte (bv. vanuit een landelijk programma) vindt een 1e  basale toetsing plaats of de behoefte minstens een van de pijlers medicatie, transmurale gegevensuitwisseling of patiënt/cliënt centraal raakt. Wanneer dit het geval is brengt Zorgring hierover een voorstel en advies uit aan de CxIO-tafel. Bij een positief advies van de CxIO-tafel wordt een vooronderzoek gepland.  

Vooronderzoek 
In het vooronderzoek wordt beoordeeld of de behoefte past bij de strategie van Zorgring.  Zorgring voert daarvoor in het kader van haar Programma Portfolio Management taak het vooronderzoek uit en stelt bij een positieve afweging een programmavoorstel op dat aan de Bestuurstafel wordt voorgelegd. Bij een positief besluit van het bestuur wordt het programma door Zorgring ingepland voor uitvoering.  

Realisatie 
De realisatie van een transmurale informatievoorziening vindt altijd plaats op basis van een Regio TGU*/TBD* Ontwerp dat wordt uitgewerkt langs drie samenhangende besluiten over: 

  • Beleid (‘wat’) 
  • Samenwerk afspraken (‘hoe’) 
  • Architectuur (‘waarmee)

(*) TGU = Transmurale GegevensUitwisseling / TDB = Transmurale DataBeschikbaarheid 

Deze besluiten omvatten gezamenlijk de vijf lagen van interoperabiliteit van Nictiz zoals rechtsonder geïllustreerd.   

Tijdens het opstellen van een Regio TGU/TBD Ontwerp worden de drie onderdelen uitgewerkt en aan de Bestuurstafel voorgelegd ter besluitvorming. Voor de Regio Afspraken en Regio Architectuur zal eerst een advies van de CxIO-tafel worden gevraagd waarna het bestuur een beslissing neemt.  

Wanneer het Regio TGU/TDB Ontwerp gereed is wordt deze na vaststelling opgenomen in de Regio architectuur en leidend gemaakt voor de operationalisatie in de Regio .  

 

toekomst zorgring

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?