Regioarchitectuur

Regioarchitectuur NHN principes

De architectuurprincipes van Regio NHN

Kenniscentrum

Inleiding

dfkjlafklfjkdafldlfjdl;afkdlfklafvnmkndsfjkhfghfjgkfjlhgkjlfdagjakdl.

Uitgangspunten

Voor de regio gelden vanuit de overheid en zorgaanbieders de IZA en Wegiz. Daarnaast heeft het bestuur van Zorgring het Twiin Afsprakenstelsel omarmd. Bij het opstellen van de Regioarchitectuur principes is hiermee rekening gehouden en uitgegaan van de volgende doelstellingen:

  • De principes dienen als leidraad voor zorginstellingen/-verleners in de regio bij het ontwikkelen van Transmurale informatiediensten (Transmurale Gegevens Uitwisseling (TGU) / Transmurale Data Beschikbaarheid (TDB));
  • De principes dienen de zorginstellingen/-verleners in de regio te ondersteunen bij het maken van toekomstbestendige keuzes (in lijn met IZA, Wegiz en Twiin) bij het delen van zorginformatie;
  • De principes zijn uitgangspunten van de Regio NHN voor landelijke- en regionale programma’s met betrekking tot het delen van zorginformatie;
  • De principes moeten flexibel kunnen meebewegen met de ontwikkelingen/volwassenheid van de omgeving waarin ze worden toegepast.

Daarbij zijn de Regioarchitectuur principes niet bedoelt:

  • Om de architectuurprincipes van de individuele zorginstellingen/-verleners te vervangen maar dienen daaraan ondersteunend en aanvullend te zijn;
  • Om als wet te hanteren maar kennen ze wel een dwingend karakter (pas toe of leg uit);
  • Om gebruikt te worden om te straffen maar om in gezamenlijkheid de gewenste richting te helpen vasthouden.

 

de regio

Landelijk voor Regionaal voor lokaal

Toelichting: de afgelopen jaren zijn in Nederland op lokaal, regionaal en nationaal niveau verschillende IT-toepassingen gerealiseerd. Vanuit (kosten) efficiëntie, standaardisatie en harmonisatie overwegingen hebben landelijke IT-componenten de voorkeur boven regionale IT-componenten, die weer de voorkeur hebben boven lokale (instelling specifieke) IT-componenten.

Rationale: wanneer oplossingen maximaal willen bijdragen aan de dienstverlening is het onderscheid tussen wat op welke plaats wordt opgelost essentieel. Zo zijn de voorzieningen die op een landelijk niveau zijn georganiseerd leidend voor regionale voorzieningen en zijn voorzieningen op regionale niveau, wanneer mogelijk, voor lokale/zorginstelling oplossingen. Op deze manier ontstaat er het beste hergebruik en in gebruik name van standaarden/services/richtlijnen/kaderstelling etc. Dit principe leidt tot standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen. Het leidt er bovendien toe dat zorginstellingen minder voorzieningen zelf hoeven te ontwikkelen en het rendement van landelijke voorzieningen toeneemt.

Implicaties:

  • Er moet bepaald worden wat een regionaal dan wel lokaal vraagstuk is
  • Wanneer aangemerkt als regionaal vraagstuk zal Zorgring een visie hebben / ontwikkelen en zal regie nemen bij het zoeken naar de best passende oplossing voor de regio
  • Voorzieningen voor regionale vraagstukken moeten, bij voorkeur, onder regie van en in samenwerking met Zorgring worden uitgevoerd en geïmplementeerd

Voorzieningen/componenten voor transmurale informatiediensten zijn geïnventariseerd en op geschiktheid beoordeeld. Bij geschiktheid worden deze componenten toegepast in een informatiedienst.

Referentie: Zorgring bestuur.

voor en door de regio

Wij zijn er voor en door de regio

Wat bieden wij

Advies 
Wij zijn een onafhankelijke kennispartner met overzicht op de regionale en landelijke ontwikkelingen.

Implementatie­
We gaan van kennis en expertise naar concrete stappen om het juiste resultaat te bereiken.

Projectmanagement
We bouwen aan een goed en helder plan voor jouw organisatie. We maken daarbij gebruik van onze grote hoeveelheid opgedane kennis en ervaring om de projecten te laten slagen.

Services
Waarom zou je het zelf doen als het makkelijker kan? Maak efficiënt gebruik van onze servicedesk, storingsdienst en kennisbibliotheek.

Beheer
Maak slim gebruik van de certificeringen en het beheer dat Zorgring levert zodat jij je kan focussen op het werk waar je echt goed in bent.

aanbod zorgring

Case 1

Spoedeisende hulp en hybride zorg

In de ideale wereld zijn alle systemen met elkaar verbonden. Stel je voor dat er een melding binnenkomt bij 112. Een patiënt belt vanuit huis, is kortademig en beschrijft een ernstige kramp op de borst. De medewerker van de alarmcentrale kan direct een aantal belangrijke patiëntgegevens ophalen als historie, medicijngebruik en/of allergieën. Deze gegevens worden direct tijdens de rit al gedeeld met het ambulancepersoneel. Ter plaatse vullen zij het dossier aan en registreren direct de medicatietoediening.

case 1

Tijdens het contact met het ziekenhuis delen ze de gegevens en de ECG registratie. In overleg met de dienstdoende cardioloog wordt besloten de patiënt, die inmiddels stabiel is, thuis te monitoren. De thuiszorg wordt ingeschakeld en regelt alle benodigdheden om de patiënt thuis te kunnen monitoren. De verpleegkundige neemt de patiënt over en sluit alles aan. Die gegevens kunnen realtime worden gedeeld met het ziekenhuis. Als er alarmbellen afgaan kan besloten worden de patiënt alsnog op te nemen.

Dit scenario wordt door de toenemende druk steeds waarschijnlijker. De huidige gegevensuitwisseling tussen de verschillende systemen is nu nog niet mogelijk of verre van ideaal. Om de zorg efficiënter te maken en de toekomstige vraag aan te kunnen, is het belangrijk dat alle betrokken partijen goed met elkaar kunnen samenwerken. Gegevens moeten makkelijk en zonder tijdsverlies deelbaar zijn tussen verschillende zorgverleners. Hiervoor is het belangrijk afspraken te maken over het applicatielandschap en aan te sluiten op regionale en landelijke systemen. Zorgring werkt graag samen om een dergelijk scenario te transformeren van toekomstbeeld naar realiteit.

Case 2

Informatie-uitwisseling in de keten van een zwangere vrouw

Een zwangere vrouw heeft haar eerste afspraak met de verloskundige. Gezien de misselijkheid, het GGZ verleden en het medicatiegebruik besluit de verloskundige haar door te verwijzen naar haar huisarts. De huisarts ontvangt de gegevens van de verloskundige en stelt ook vast dat de heftige misselijkheid het gevolg is van de zwangerschap. De huisarts schrijft medicatie voor tegen de misselijkheid en stuurt een recept naar de apotheek. Deze verifieert de medicatiegegevens en voorziet de vrouw van de juiste informatie in combinatie met haar andere medicatie. 

Alleen al in de start van dit traject zijn er veel verschillende partijen betrokken. Dit wordt naarmate de zwangerschap van vrouw voortduurt steeds complexer.

case 2

Als de patiënt na 13 weken bij de echoscopist is, voert deze diverse metingen uit. De nekplooi meting is verontrustend. De echoscopist deelt de beelden en gegevens met de verloskundigenpraktijk die de patiënt doorverwijst naar de gynaecoloog. Die bekijkt alle beschikbare informatie van de huisarts, echopraktijk, verloskundige, het lab en de GGZ. Vervolgonderzoek is noodzakelijk, deze uitslagen maken aannemelijk dat het  kindje het Syndroom van Down zou kunnen hebben. De patiënt blijft verder onder controle bij de gynaecoloog. Als het kind met een keizersnede ter wereld komt, wordt het Syndroom van Down inderdaad vastgesteld. Na een paar dagen mogen moeder en kind naar huis en krijgen ze hulp van de thuiszorg. Gelukkig gaat het goed met de baby maar moeder geeft wel aan dat ze na deze heftige periode weer veel last heeft van depressieve gevoelens. De gynaecoloog, waar moeder nog onder controle is, verwijst haar door naar een psycholoog.

Bij een traject als dit zijn veel zorgaanbieders betrokken. Op dit moment is er vaak onvoldoende toegang tot de gegevens. Het gevolg is dat er nog veel informatie overgetypt wordt. Hoe mooi zou het zijn als we erop kunnen vertrouwen dat we met één klik over de meest actuele en complete gegevens kunnen beschikken? Zou dit niet bijdragen aan de meest efficiënte zorg?

Hier werken we met elkaar naartoe en hiervoor is het belangrijk dat we het applicatielandschap op de juiste manier inrichten. Gegevens moeten zowel regionaal als landelijk eenvoudig met elkaar te delen zijn. Zorgring helpt dit te realiseren zodat de toegang tot data op een makkelijke manier beschikbaar is.

aansluiten op de praktijk

Hoe werkt dat in de praktijk?

Waar een grotere organisatie zoals een ziekenhuis vaak zelf een ICT-afdeling ­­heeft, heeft een huisartsenpraktijk meestal geen specialistische mensen binnen de eigen muren. Welke kennis en kunde er nodig is om jouw organisatie verder te helpen verschilt dus per instelling. Zorgring heeft mensen met verschillende kennis en expertises in huis. We werken samen met veel verschillende partijen en kunnen jouw organisatie ondersteunen waar nodig.  

Onze aanpak is transparant. Op basis van de vragen en behoeften in het werkveld formuleren deskundigen een onderzoeksvraag en kijken experts, CxIO’s en architecten vervolgens wat er mogelijk is en hoe dit aansluit bij de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van standaarden en infrastructuur. De bestuurders beoordelen de verschillende scenario’s en bepalen de prioriteiten. De experts werken deze verder uit om het vervolgens te testen en in de praktijk te implementeren. Tijdens dit proces zijn de lijnen kort en zijn er meerdere momenten waar de verschillende disciplines betrokken zijn bij de ideeën, oplossingsrichtingen en beslissingen.

De zorg toegankelijk houden

Met alles wat er de komende jaren op ons afkomt is het een flinke uitdaging om de zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden. We krijgen te maken met een toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, personeelstekort en veranderende wet- en regelgeving. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. De zorginformatie in de toekomst werkbaar en toegankelijk houden voor iedereen vraagt om een efficiënte en gestroomlijnde aanpak voor alle partijen. Wij geloven dat we door slimme samenwerking en databeschikbaarheid de administratieve last kunnen verminderen. Dit bespaart tijd in de keten, die we kunnen besteden aan zorg. Op die manier houden we het betaalbaar, toegankelijk en niet onbelangrijk, het werk in de zorg ook leuk!

toegankelijke zorg
toekomst zorgring

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?