Ook dit jaar is Zorgring met team Programma en Projecten weer actief voor onze regio. In totaal staan er op dit moment 14 projecten gepland voor 2024. Hiervan zijn de meesten inmiddels al van start gegaan. Alle projecten hebben als doel bij te dragen aan het realiseren van databeschikbaarheid voor alle zorgverleners in onze regio. De verschillende programmalijnen moeten komende jaren de zorgorganisaties ondersteunen bij het realiseren van hybride zorg, een strategie die vorig jaar door de regionale deelnemers en het Zorgring bestuur is vastgesteld.

Wat hebben wij in de planning? Dit wordt toegelicht op basis van onze 3 programmalijnen, medicatie, transmurale gegevensuitwisseling/databeschikbaarheid en patiënt/client centraal.

De programmalijn Medicatie zet verder in op regionale elektronische toedieningsregistratie in samenwerking met VVT en apotheken. Rond de 2e helft van dit jaar zullen wij een vervolg geven aan het landelijke programma Medicatieoverdracht, hier lopen binnen twee andere regio’s proefversies van, hier kunnen wij straks verder op aanhaken.

Programmalijn Transmurale Gegevensuitwisseling/Databeschikbaarheid heeft een divers projectenpakket. Zo wordt het project Faexit, het uitfaseren van het faxgebruik, verder gerealiseerd. Voor Geboortezorg zal de implementatie van het landelijke BabyConnect project daadwerkelijk vorm gaan krijgen. Er wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden met ZORG ID en ZORG ID Smart (een nieuwe manier voor authenticatie en autorisatie). Dit is van belang bij de digitale gegevensuitwisseling in een keten. Ook zetten wij stappen met de projecten Mitz en ZORG_AB. Beide projecten vormen een belangrijke schakel in databeschikbaarheid. Mitz verzorgt de toestemming van patiënten/cliënten waardoor data ook daadwerkelijk mag worden ingezien bij zorgverleners. ZORG_AB draagt eraan bij dat verzonden gegevens op de juiste adressen arriveert. Naast het zorginhoudelijke aspect vormt dit dus ook een bijdrage aan de hogere informatiebeveiliging voor onze zorgverleners.

Met onze architecten werken wij hard aan het verder invullen van de Regioarchitectuur. Ook hierin worden generieke voorzieningen en het Twiin afsprakenstelsel als uitgangspunt genomen. Alles met als doel om samen met onze regionale zorgorganisaties, op basis van de onderling afgesproken regioarchitectuur, sneller en makkelijker onderlinge databeschikbaarheid de komende jaren te gaan realiseren. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden voor een RegioHUB, onder andere gebaseerd op het CumuluZ concept.

Programmalijn Cliënten Centraal richt zich op toegankelijkheid voor onze patiënten/cliënten. Met project Mitz wordt de burger in staat gesteld zelf zijn/haar toestemmingen te registreren en in te zien wie zijn/haar gegevens heeft geraadpleegd. Met project Toegang Woningen wordt het probleem voor thuiszorgmedewerkers om bij cliënten veilig en eenvoudig de woning te kunnen betreden onderzocht en, hopelijk, opgelost.

Wil jij alle projecten voor dit jaar nader bekijken, lees dit dan op onze website:

Heb jij vragen over onze programma’s en projecten? Stuur dan een mail naar projecten@zorgring.nl

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?