In de bestuursvergadering van 21 juni 2024 is het Basis Uitwisselingsmodel van de Regioarchitectuur NHN vastgesteld. Hiermee hebben wij als regio het derde belangrijk instrument in handen om op consistente wijze toepassingen voor transmurale gegevensdeling te realiseren. Maar wat bedoelen we eigenlijk met het Basis Uitwisselingsmodel en hoe passen we het toe? 

Aanleiding 
In opdracht van het bestuur wordt gewerkt aan het opzetten van de Regioarchitectuur NHN. Een van de doelen van de Regioarchitectuur is te zorgen voor harmonisatie en standaardisatie in de manier waarop transmurale informatiediensten worden ingericht en ondersteund door informatiesystemen. Door nieuwe zorgtoepassingen op een consistente en gestandaardiseerde wijze te ontwerpen kunnen we sneller,  goedkoper, flexibeler en beter beheersbare oplossingen realiseren. Het Basis Uitwisselingsmodel is een instrument waarmee we op basis van afgesproken bouwblokken consistente ontwerpen kunnen maken voor nieuwe transmurale zorgtoepassingen.  

De huidige invulling van transmurale informatiediensten hebben de kenmerken van leverancier specifieke stand-alone, point-to-point oplossingen zoals hieronder geschetst. Ieder informatiebehoefte wordt met een specifieke oplossing ingevuld.   

Bij drie zorgprocessen/oplossingen zou dit nog enigszins werkbaar zijn. Bij tien is er echter al sprake van chaos en zijn alle toepassingen slechts tegen grote inspanning en kosten, kwalitatief acceptabel operationeel te houden. In de schets gaat het nog maar om twee zorgpartijen die met elkaar gegevens delen, het wordt nog veel lastiger als het een netwerk van zorgpartijen betreft.  

Het Basis Uitwisselingsmodel 
Met de introductie van een Basis Uitwisselingsmodel worden de nadelen van de huidige aanpak geadresseerd zodat, in lijn met de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (NVS),  meer harmonisatie en standaardisatie ontstaat in het pallet aan toekomstige transmurale informatiediensten.   

Het model is opgebouwd uit vijf bouwblokken die middels een zorgnetwerk van elkaar ontkoppeld zijn. Afhankelijk van het soort informatiedienst maken de bouwblokken gebruik van de in het Landelijk Vertrouwensstelsel gedefinieerde Gemeenschappelijke voorzieningen. Het is CumuluZ compliant, gestoeld op de afsprakenstelsels van Twiin en Medmij en de Wet Digitale Overheid (WDO). Het houdt tevens rekening met de individuele keuzes en invulling van de interne informatievoorziening van zorginstellingen.  

Gebruik het als blauwdruk 
Het Basis uitwisselingsmodel is een hulpmiddel om nieuwe regionale transmurale informatiediensten end-to-end te beschouwen en in lijn met de Regioarchitectuur NHN te ontwerpen. De informatiestromen worden daarbij onderverdeeld in de vijf logische basis-componenten en voor ieder basis-component wordt een oplossing (in IT-termen een ‘service’) gerealiseerd. Het effect is dat een informatiestroom wordt samengesteld door een keten van onafhankelijke services.  

Het uitgangspunt is dat de services ingezet kunnen worden voor meerdere informatiestromen. Wanneer er behoefte is aan een nieuwe informatiestroom, moet het mogelijk zijn delen ervan met bestaande services in te vullen. Idealiter zullen op termijn informatiestromen enkel nog samengesteld / geconfigureerd hoeven worden uit bestaande services.  

Het Basis Uitwisselingsmodel is daarmee een blauwdruk voor nieuw te ontwerpen transmurale informatiediensten. Het stimuleert standaardisatie en harmonisatie van de technische invulling van transmurale informatiestromen die in meerdere informatiediensten hergebruikt kunnen worden. 

Mocht u meer willen weten over het Basis Uitwisselingsmodel of wilt u een idee of oplossingsvoorstel laten toetsen op de Regioarchitectuur, neem dan contact op met de architecten van Zorgring via architectuur@zorgring.nl. 

Waar ben je naar opzoek?

Waar ben je naar opzoek?